Ymunwch â’r Tîm

Cyfleoedd Hyfforddi

Mae ein hyfforddiant yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o sgiliau garddwriaethol, gan gynnwys cynnal a chadw llwyni a borderi blodau lluosflwydd a blynyddol, gofalu am lawntiau, plannu bylbiau, tocio, a lluosogi a magu planhigion o dan wydr.

Fel rhan o flwyddyn y myfyrwyr gyda ni, byddan nhw’n cyflawni dwy dasg i feithrin eu hoffter o blanhigion ac i ddatblygu darn o ardd. Byddan nhw hefyd yn cael mynd ar leoliad am gyfnod byr i erddi neu blanhigfeydd partneriaid, gan ddibynnu ar yr hyn sy’n gweddu i’r unigolyn. 

Bydd y myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda thîm ein gerddi a gwirfoddolwyr o dan oruchwyliaeth ein Prif Arddwr, yr Uwch Arddwr, a’r hyfforddwr, a hynny mewn amgylchedd dysgu diogel a chefnogol.

Os ydych chi’n weithiwr caled, yn frwd dros arddwriaeth, ac yn chwilio am brofiad ymarferol i roi hwb i’ch gyrfa, yna dyma’r lle i chi. 

Ysgoloriaeth Aberglasne

Mae cyfle dysgu a hyfforddi blwyddyn o hyd ar gael yng Ngerddi Aberglasne, gyda chymhorthdal opsiynol ar gyfer llety.

Bydd y myfyrwyr sy’n cael eu dewis yn cael blwyddyn lawn o brofiad yn ein gardd hanesyddol ac amrywiol. Dydy’r hyfforddiant ddim wedi’i achredu ar hyn o bryd, ond bydd opsiwn i’r myfyrwyr gael eu hyfforddi a’u hasesu’n achrededig yn ystod y flwyddyn.

Rhaid i’r ymgeiswyr fod dros 18 oed ac yn gallu dangos bod ganddyn nhw o leiaf 6 mis o brofiad ymarferol mewn swydd wirfoddol neu gyflogedig mewn gardd neu sefydliad garddwriaethol a chymhwyster garddwriaethol cydnabyddedig ee: RHS lefel 2.

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer 2024. Defnyddiwch y ffurflen isod neu anfonwch e-bost at director@aberglasney.org

  Do you have a full UK Driving Licence?

  Geirdaon Myfyrwyr

  Mae Jacky Hall, enillydd Ysgoloriaeth Myfyrwyr Aberglasne 2022, wedi cyfnewid twrw gwyliau cerddorol am lonyddwch wrth droi ei golygon at arddio. Yn ddiweddar, mae Jacky wedi dechrau ar hyfforddiant wedi’i ariannu am 12 mis yn y Gerddi yn Sir Gâr. Mae hi’n cael blas mawr ar ddysgu technegau garddio newydd mewn lle mor heddychlon.

  Magwyd Jacky yn ne Sir Amwythig, ond mae hi wedi treulio’r degawd diwethaf yn byw ac yn gweithio ym Manceinion. Astudiodd hi Lenyddiaeth Saesneg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Sheffield, a hynny’n ei harwain i weithio yn y sector celfyddydau ac elusennau. Yn aml, byddai hi’n gweithio mewn digwyddiadau, a gwyliau cerddorol yn enwedig, gan gynnwys Glastonbury. Un haf, fe weithiodd hi mewn wyth o wyliau cerddorol gwahanol!

  Meddai Jacky, “Ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddwn i’n barod am newid yn fy ngyrfa. Pan fyddwn i’n gweithio yn y gwyliau cerddorol, fe fyddwn i’n byw mewn pabell ar y safle ym mhob un. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio mewn digwyddiadau o’r fath, ond roeddwn i hefyd yn barod o’r diwedd i aros mewn un lle, yn hytrach na symud o un lle i’r llall o hyd. Mae garddio wastad wedi bod yn rhan o fy mywyd. A minnau’n blentyn, byddai’n rhaid i mi ennill arian poced drwy helpu fy rhieni yn eu gardd.”

  Yn 2019, dechreuodd Jacky wirfoddoli am ddiwrnod bob wythnos yn yr ardd yn Ordsall Hall, plasty Tuduraidd yn Salford. Mae’r gerddi yno’n rhai bach, ond yn rhoi gofod gwyrdd prydferth dros ben i’r gymuned leol mewn ardal sydd fel arall yn un drefol iawn. Anogodd y Prif Arddwr hi i wneud cais i fod yn rhan o Raglen Hyfforddi Gerddi Hanesyddol a Botaneg English Heritage (HBGTP). Llwyddodd Jacky i gael lle, gan gael cynnig lleoliad amser llawn yng Ngerddi Botaneg Ness yn Swydd Gaer am flwyddyn ym mis Medi 2021.

  Bu Claire Margetts gyda ni yn 2021/22 diolch i gais llwyddiannus i Raglen Hyfforddi Gerddi Hanesyddol a Botaneg English Heritage (HBGTP) – rhaglen y mae cryn fri iddi.

  Meddai Claire: “Gartref yn y gorllewin y dechreuais i wirioni ar arddio, a minnau wedi fy magu ar blanhigfa a gardd goed. Tyfodd y diddordeb wrth i mi ymweld â chynefinoedd unigryw yn llawn planhigion naturiol a gerddi i ymwelwyr – a hynny yn ystod gyrfa bymtheng mlynedd yn y byd datblygu masnachol a phartneriaethau. Fe fûm i ym mhob cwr o’r byd, gan gynnwys Japan, Madeira a’r Amazon. Fe dreuliais ddwy flynedd hefyd yn yr Arctig yn gweithio ar brosiect gwyddoniaeth hinsawdd o bwys.

  Yn ystod 2020, fe wirfoddolais yn Iford Manor o dan adain Troy Scott-Smith, gan astudio ar yr un pryd am ddiploma Lefel 2 yr RHS. Fe ddechreuais i fy musnes garddio atgynhyrchiol fy hun hefyd, i gleientiaid Ystad Fonthill, Wiltshire. Ond er mwyn rhoi hwb i fy ngyrfa, roeddwn i’n chwilio am sbardun proffesiynol i gael fy nhrochi ar safle sy’n rheoli gardd hanesyddol eithriadol. Byddai hynny’n fodd o feithrin y gallu i drin planhigion a’r sgiliau lefel uchel ymarferol yr oedd eu gwir angen arna’ i er mwyn cymryd camau breision ymlaen fel aelod o dîm gardd hanesyddol. A dyna fy arwain at gynllun HBGTP.

  Roedd dewis Aberglasne o blith yr holl erddi anhygoel sy’n rhan o’r cynllun yn ddewis hawdd iawn. Mae gan Joseph Atkins, y Prif Arddwr a gafodd ei hyfforddi yn Kew, hanes o feithrin y dalent arddwriaethol ddiweddaraf, ac mae’n hynod o wybodus ac yn frwd dros ben am blanhigion. Er bod hyn yn amlach na heb yn arwain at brawf adnabod planhigion go anodd!

  Mae’r profiad yn Aberglasne yn un sy’n ysgogi rhywun, mae’n gyffrous, ac mae’r tîm o staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr yn ysbrydoledig – mae’n teimlo fel bod gartref. Mae gen i gysylltiad erioed â Chymru – roeddwn i’n ffodus o gael fy magu yma, fe astudiais i’r gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac roedd fy swyddi cyntaf yn Howies a The Do Lectures yn Aberteifi. Mae’r ymdeimlad o le a chreadigrwydd unigryw y wlad yn fy nenu, ac mae hynny’n amlwg yn yr haenau o hanes a’r gwaith dylunio planhigion yn Aberglasne.

  Fy uchelgais at y dyfodol yw parhau i ddatblygu’r wybodaeth am blanhigion a’r sgiliau rheoli gerddi yr ydw i wedi’u meithrin yn Aberglasne. Un dydd, fe hoffwn i fod yn Brif Arddwr, gan ddilyn yn ôl traed fy hen hen dad cu, a oedd yn brif arddwr yn Norton Hall, Chipping Camden (yng nghyfrifiad 1911, mae’n byw ym Mwthyn y Garddwr gyda’i deulu).”

  Mae Claire wedi dechrau gweithio’n ddiweddar fel ysgolhaig garddwriaeth cyntaf erioed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan astudio yn ngardd enwog castell Sissinghurst yng Nghaint. Cafodd ei dewis o blith 59 o ymgeiswyr fel yr unigolyn cyntaf i dderbyn Ysgoloriaeth Sissinghurts, sy’n ceisio meithrin Prif Arddwyr y dyfodol.

  Bydd Claire yn treulio’r 18 mis nesaf yn magu profiad ymarferol yng nghelfyddyd garddwriaeth, gan roi pwyslais penodol ar ddulliau gweithio sefydlwyr y gerddi, Vita Sackville-West a Harold Nicolson.

  Meddai Claire: “Fedrwn i ddim gwrthod y cyfle i wneud cais i fod yn rhan o’r traddodiadau a’r dulliau a ddefnyddiai Vita a Harold, a hynny o dan adain y Prif Arddwr, Troy Scott-Smith a’i dîm.”

  Roedd Stefano Ciabo hefyd yn llwyddiannus wrth gael Ysgoloriaeth yn 2021, ochr yn ochr â Claire. Yn ogystal â’r hyfforddiant yn Aberglasne, mae wedi cwblhau ei dystysgrif RHS Lefel 2 mewn Egwyddorion Garddwriaeth, ar ôl cael gwersi cyn hynny yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Bryste.

  Symudodd Stefano i Brydain o’r Eidal i astudio Dylunio Gerddi.

  Meddai Stefano, “Mae gweithio yn Aberglasne wedi fy helpu i gadarnhau fy mod i eisiau gyrfa mewn garddio, yn enwedig gan ei bod hi mor braf gweithio gyda grŵp o arddwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr talentog fel rhan o dîm sy’n gyfrifol am safle treftadaeth sy’n agored i’r cyhoedd.”

  Mae Stefano wedi sicrhau lle i barhau â’i hyfforddiant yn 2023. Mae bellach yn astudio yng ngardd yr Inner Temple ar lannau afon Tafwys yn Llundain. Cymdeithas aelodaeth anghorfforedig yw’r Inner Temple, sydd wedi bodoli yng nghanol Llundain ers y bedwaredd ganrif ar ddeg. Gan Ysbytai’r Frawdlys, a hwy’n unig, y mae’r hawl i alw myfyrwyr i ymarfer y gyfraith ym Mar Cymru a Lloegr. Mae gardd yr Inner Temple ar agor i’r cyhoedd yn ystod dyddiau’r wythnos.

  Llefydd gwag

  Os ydych chi’n chwilio am waith rhan amser neu dymhorol, efallai y bydd gennyn ni le i chi yn ein Hystafelloedd Te.

  Mae swyddi amrywiol ar gael yn y tîm, ac mae’r oriau gwaith yn hyblyg. Mae gwaith ar gael ar benwythnosau ac yn achlysurol gyda’r nos hefyd.

  I wneud ymholiadau, anfonwch e-bost i tearooms@aberglasney.org

  Gwirfoddoli

  Mae gwaith ein gwirfoddolwyr ymroddedig yn hollbwysig i lwyddiant Aberglasne. Rydyn ni’n croesawu’n fawr bobl sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn y tîm garddio. O bryd i’w gilydd, bydd swyddi gwirfoddol addas ar gael yn y siop, yn y swyddfa neu mewn digwyddiadau – mae hyn yn dibynnu a yw’ch profiad, eich sgiliau a’ch diddordebau yn cyd-fynd â’r gwaith sydd i’w wneud yn y llefydd hyn.

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r tîm, anfonwch ebost i admin@aberglasney.org neu ffoniwch 01558 668998.

  Llety Myfyrwyr

  Mae’r llety ar y safle mewn hen ysgubor sydd wedi’i hadnewyddu’n hyfryd, gerllaw’r gerddi. Mae yno ystafelloedd unigol a chyfleusterau coginio a lolfa i’w rhannu.

  Mae cymhorthdal ar gyfer y llety, does dim biliau cyfleustodau, ac mae WiFi a pharcio am ddim.