Rhoddion a Chymynroddion

A ninnau’n elusen, mae rhoddion wedi cyfrannu’n sylweddol at y gwaith i adfer Aberglasne. Mae’r gerddi yn lle i enaid gael llonydd, yn lle i bawb ei fwynhau. Bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio i wella a gwarchod y gofod hwn am flynyddoedd i ddod.

“Eich cefnogaeth chi sy’n gwneud ein cenhadaeth i warchod, diogelu a gwella’r ardd brydferth hon yn bosibl”

Rhoddion

Diolch am ddewis cyfrannu rhodd i Erddi Aberglasne.

Mae ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr gwirfoddol yn hynod o ddiolchgar am bob rhodd.

Mae Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne (‘Aberglasney Restoration Trust’) yn Elusen gofrestredig.
Rhif ein helusen yw 1044279.
[wcdp_donation_form id="11173"]

Cymynroddion

Os hoffech chi gael effaith fwy, hyd yn oed, mae modd creu gwaddol a fydd yn para yng Ngerddi Aberglasne.

Cafodd Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne ei chreu yn 1994, er mwyn adfywio’r gerddi a’r plasty ar ôl degawdau o esgeulustod. Diolch i haelioni Frank Cabot, ein prif gymwynaswr, prynwyd ystad Aberglasne yn 1995. Drwy garedigrwydd rhoddwyr unigol, grantiau ac arian gan ymddiriedolaethau, arweiniodd eu hymdrechion torfol at agor drysau Aberglasne ym mis Gorffennaf 1999 ar ôl pedair blynedd o waith adfer dyfal.

Mae’n hynod o bwysig i’r Ymddiriedolaeth fod y gerddi ar agor i bawb eu mwynhau, yn enwedig y rheini sydd wedi cyfrannu cymaint dros y blynyddoedd. Rydyn ni wedi parhau i ddatblygu gwahanol ardaloedd yn y gerddi i adlewyrchu’r angen cynyddol i alluogi grwpiau mwy amrywiol i fwyhau’r mannau gwyrdd hyn. Cafodd prosiect yr Hen Dylciau Moch ei gwblhau yn 2016, gan droi adfeilion gynt yn ganolfan ddysgu a hyfforddi, a honno bellach ar gael at ddefnydd Coleg Sir Gâr a grwpiau lleol eraill.

Yr hyn sy’n gwneud Aberglasne’n arbennig yw gallu’r Ymddiriedolaeth i adfywio ac adnewyddu adeiladau a gofodau a oedd ar un adeg yn dadfeilio ac wedi mynd yn angof.

Os hoffech chi fod yn rhan o unrhyw un o’n prosiectau presennol, cysylltwch ar bob cyfrif i drafod pethau ag un o aelodau’n tîm, ac i drefnu cyfarfod.

Chi’n llwyr sydd i benderfynu ar hyd a lled eich cyfraniad, ac mae croeso i chi roi unrhyw swm sy’n ystyrlon i chi.