Hygyrchedd

Gerddi Aberglasne: Canllaw Anabledd a Hygyrchedd

Nid yw’r datganiad hygyrchedd hwn yn rhoi barn bersonol am ba mor addas yw Aberglasne i bobl sydd ag anableddau. Yn hytrach, mae’n ceisio disgrifio’n gywir y cyfleusterau a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig i ymwelwyr.

Mae Aberglasne ar agor bob dydd o’r flwyddyn ar wahân i ddydd Nadolig, ac mae’n croesawu pob ymwelydd. Ein nod yw sicrhau bod ein Gerddi, y Plasty, yr Ystafelloedd Te a’r Tai Gwydr mor hygyrch â phosibl er mwyn sicrhau eich bod chi’n mwynhau eich ymweliad.

Y Gwanwyn i’r Hydref (Mawrth-Hydref):
10am tan 6pm, gyda’r mynediad olaf am 5pm

Y Gaeaf (Hydref-Mawrth):
10.30am tan 4pm, gyda’r mynediad olaf am 3pm

I weld yr union ddyddiadau pan fyddwn ni’n newid rhwng oriau agor ‘y gwanwyn i’r hydref’ a’r ‘gaeaf’, ewch i’n tudalen Oriau Agor.

Mae Aberglasne 4 milltir i’r gorllewin o Landeilo a 13 milltir i’r dwyrain o Gaerfyrddin, dafliad carreg oddi ar yr A40 ger pentref Llangathen. I ddod o hyd i ni gyda’ch system llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA32 8QH.

I gael rhagor o fanylion a map i weld sut i’n cyrraedd ni, defnyddiwch y dudalen Dod o Hyd i Ni. Fel arall, defnyddiwch fapiau Google: yn syml, rhowch eich cod cost chi a’n post cod ni, sef SA32 8QH, ac fe gewch chi’r cyfarwyddiadau.

Wrth ddefnyddio system llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post SA32 8QH.

O Landeilo, dilynwch yr arwyddion am Gaerfyrddin (A40) ac yna’r arwyddion brown i dwristiaid am Erddi Aberglasne.

O Gaerfyrddin, dilynwch yr arwyddion am Landeilo (A40) ac yna’r arwyddion brown i dwristiaid am Erddi Aberglasne.

Mae lle i 70 o geir yn ein prif faes parcio. Tarmac yw arwyneb y prif faes parcio, sy’n hwylus i gadeiriau olwyn a phramiau, ond fe all fod yn llithrig pan fydd hi’n rhewllyd. Arwyneb graean sydd i rannau pellaf y maes parcio, ond mae hwn yn dal yn addas i gadeiriau olwyn a phramiau.

Does dim angen talu am barcio.

Mae llefydd parcio i bobl anabl ar ddarn tarmac y maes parcio, ger prif fynedfa’r Gerddi. Mae arwyddion gwyrdd i ddangos yn glir ble mae’r rhain. Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r llefydd hyn ddangos eu Bathodyn Glas.

Mae lle parcio i hyd at bum bws yn ein maes parcio i fysus. Mae gennyn ni system i ollwng ymwelwyr sy’n cyrraedd ar fysus (mae’r man gollwng wedi’i farcio ar ein map i ymwelwyr). Mae modd i fysus mini bach ddefnyddio naill ai’r prif faes parcio neu’r maes parcio i fysus, ond pan fydd hi’n brysur, rydyn ni’n annog gyrwyr bysus mini i ollwng eu teithwyr ac i ddefnyddio’r maes parcio i fysus, gan fod mwy o le yno.

Mae raciau i feics ar gael y tu ôl i’r cwt pren wrth y fynedfa.

Mae modd cyrraedd y Gerddi drwy’r maes parcio a’r brif fynedfa. Mae llethr bychan i lawr at y siop, lle byddwch chi’n talu i fynd i mewn. Mae ramp i fynd i mewn i’r siop os bydd angen (ger y toiledau), neu dair gris. Os bydd angen i ymwelydd fenthyg cadair olwyn, rydyn ni’n argymell bod un o aelodau’r grŵp yn mynd i’r siop i’w chasglu. Bydd y cynorthwyydd wrth y fynedfa/yn y siop yn rhoi map o’r Gerddi i chi, sy’n dangos llwybr heb risiau o amgylch y Gerddi (mewn melyn). Mae’r llwybr heb risiau wedi’i farcio yn ôl y darnau fflat (llinell solet) a’r darnau sy’n esgyn a disgyn (llinell doredig).

Mae drysau’r siop yn agor tuag allan.

Llechfeini sydd ar lawr y siop a’r feranda, ac er ei fod yn wastad, yn amlwg bydd mymryn o amherffeithrwydd ar yr arwyneb.

Mae modd cyrraedd y siop a’r lle gwerthu planhigion gerllaw mewn cadair olwyn.

Mae gennyn ni gadeiriau olwyn ar gael i’w llogi (yn rhad ac am ddim) i ymwelwyr sy’n ei chael hi’n anodd cerdded yn bell ond sydd fel arall yn abl, ac yn gallu gweld, ymateb a chydio â’u dwylo yn weddol dda. Rydyn ni’n eich cynghori i archebu cadair olwyn ymlaen llaw yn ystod cyfnodau prysur, a hynny drwy ffonio tîm ein derbynfa ar 01558 668998. I gasglu cadair olwyn, gofynnwch i un o’r cynorthwywyr wrth y fynedfa/yn y siop.

Bydd ein staff yn rhoi cyfarwyddiadau syml i chi i ddefnyddio’r gadair olwyn.

Rydyn ni’n eich cynghori i beidio â defnyddio’r cadeiriau olwyn ar y glaswellt.

Nid yw rhai llwybrau’n addas i gadeiriau olwyn – edrychwch ar fap y Gerddi sy’n dangos y llwybr heb risiau.

Bydd ein staff yn cael hyfforddiant rheolaidd mewn Cymorth Cyntaf a gweithdrefnau ar gyfer gadael mewn argyfwng.

Cloch yn canu’n barhaus yw ein larwm tân. Bydd ein staff yn goruchwylio’r broses o adael os bydd larwm tân yn canu.

Rydyn ni’n dilyn gweithdrefnau gadael – os bydd angen cymorth arnoch chi, bydd rhywun yn eich helpu i adael y Gerddi neu i gyrraedd y man ymgynnull yn ystod tân.

O amgylch y Gerddi

Mae gan y Gerddi rwydwaith helaeth o lwybrau sy’n arwain pob defnyddiwr yn hwylus at y rhan fwyaf o’r ardaloedd, gan gynnwys pobl sy’n defnyddio sgwteri symudedd a chadeiriau olwyn. Sylwch fod nifer o’r llwybrau hyn yn esgyn a disgyn, gan fod y Gerddi yn sefyll ar dipyn o lethr.

Graean neu gerrig palmant yw’r rhan fwyaf o’r llwybrau y tu allan.

Yn y coetiroedd, mae ambell lwybr sglodion coed a rhai llethrau serth. Mae llinellau toredig ar fap yr ymwelwyr sy’n dangos y rhain, ac mae modd eu hosgoi os bydd angen, heb golli rhyw lawer o’r gerddi.

Mae grisiau mewn sawl lle yn y gerddi. Pan fydd y rhain yn serth, mae canllawiau i gydio ynddyn nhw.

I osgoi y llwybrau sydd â grisiau a/neu y llwybrau serth, dilynwch y llwybr toredig heb risiau ar y map (mewn melyn).

Mae croeso i ymwelwyr gerdded ar y glaswellt, ond pwyll piau hi, gan eu bod nhw’n aml yn wlyb iawn.

Mae gan y Plasty ddwy fynedfa heb risiau – un o dan bortico’r fynedfa (gyferbyn â’r Lawnt Ogleddol) a’r llall yng nghefn y Tŷ, a hwnnw’n arwain yn uniongyrchol i’r ‘Ninfarium’.

Mae holl lawr gwaelod y Plasty yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r unig risiau yn arwain o’r ‘Ystafell Ddifyrion’ i ‘Ystafell Jill Walters’. Mae mynedfa’r ‘Ninfarium’ yn cael sylw isod dan y pennawd ‘Y Tai Gwydr’.

Mae mynedfa’r ‘Ninfarium’ yn cael sylw isod dan y pennawd ‘Y Tai Gwydr’.

Mae’r rhain yn cynnwys y Ninfarium (sydd y tu mewn i’r Plasty), Tŷ Gwydr yr Hen Dylciau Moch, a’r Tŷ Melonau.

Mae’r llwybrau i mewn i’r Ninfarium a thŷ gwydr yr Hen Fferm Foch yn wastad neu’n cynnwys rampiau ar y llawr gwaelod, ac wedi’u creu o deils neu goncrid. Nid oes grisiau yn nhŷ gwydr yr Hen Fferm Foch, sy’n wastad.

Byddwch chi’n mynd i mewn i’r Ninfarium o brif neuadd y Plasty neu drwy ddrws cefn y Plasty. Mae grisiau ar ddau o’r llwybrau drwy’r Ninfarium, ond nid oes grisiau ar y llwybrau ochr.

Mae gan y Tŷ Melonau ris yn y fynedfa, ond mae modd gweld beth sydd yno heb fynd i mewn.

I’ch tywys i’r ardaloedd hyn, defnyddiwch y map y byddwch chi’n ei gael wrth gyrraedd.

Mae modd mynd i mewn i’r Ystafelloedd Te o Ardd y Pwll, ac mae toiled i bobl anabl yno.

Mae teras yr Ystafelloedd Te hefyd yn hwylus i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae’r Ystafelloedd Te yn defnyddio cyfuniad o wasanaeth wrth y cownter a gwasanaeth gweinyddion, yn ôl y galw. Croeso i chi ofyn am gymorth – byddwn ni’n fwy na pharod i helpu ym mha bynnag ffordd y gallwn ni.

Mae croeso i gadeiriau olwyn yn yr Ystafelloedd Te.

Mae ein Cyfleuster Addysg wedi’i leoli yn hen feudai fferm plas Aberglasne.

Mae modd mynd i mewn i’r Cyfleuster Addysg drwy nifer o fynedfeydd gwahanol sydd heb risiau

Mae’r adeilad ar ddwy lefel ond mae ramp i fynd o’r naill lefel i’r llall

Mae gan yr adeilad ei doiled ei hun i bobl anabl

Mae ein prif doiledau i gwsmeriaid ar ochr chwith y siop.

Mae’r drysau i doiledau’r menywod a’r dynion yn agor tuag at i mewn. Mae’r drysau i’r toiled i bobl anabl a’r cyfleusterau newid babanod yn agor tuag allan.

Mae gan doiledau’r menywod a’r dynion dapiau arferol (sy’n troi’r cyflenwad ymlaen ac i ffwrdd), sychwyr dwylo a thywelion papur.

Mae gan y toiled i bobl anabl dapiau lifer a thywelion papur, ond dim sychwr dwylo.

Mae gan y cyfleuster i newid babanod dapiau arferol (sy’n troi’r cyflenwad ymlaen ac i ffwrdd) a thywelion papur, ond dim sychwr dwylo.

Mae toiledau i fenywod a dynion, ynghyd â thoiled i bobl anabl gyda chyfleuster newid babanod, yn ein Hystafelloedd Te.

Mae’r drysau i doiledau’r menywod a’r dynion yn yr Ystafelloedd Te yn agor tuag at i mewn. Mae’r drysau i’r toiled i bobl anabl a’r cyfleuster newid babanod yn agor tuag allan.

Mae gan doiledau’r menywod a’r dynion yn yr Ystafelloedd Te dapiau arferol (sy’n troi’r cyflenwad ymlaen ac i ffwrdd) a thywelion papur.

Mae gan y toiled i bobl anabl / y cyfleuster newid babanod yn yr Ystafelloedd Te dapiau lifer a thywelion papur, ond dim sychwr dwylo.

Mae’r drysau i’r toiled i bobl anabl yn y Cyfleuster Addysg yn agor tuag allan. Mae gan y basn ymolchi dwylo dapiau lifer ac mae tywelion papur i sychu’ch dwylo.